Professionalitet och kunskap i varje led

Professionell djurhållning är en fråga som inte enbart berör vår näring. Det är en övergripande branschfråga som berör alla som föder upp och arbetar med djur. För alla seriösa aktörer är det en självklarhet att ta hand om djuren och se till att de har det bra. Vi tror på en livskraftig minknäring som bygger på ansvar i varje led.

Vi inom SPR tror att vi kan bli mycket bättre och tydligare på att tala om hur vi arbetar och hur vi uppfyller en av världens strängaste djurskyddslagar. Branschen har tagit initiativ till och genomfört ett kontrollprogram, där Jordbruksverkets veterinärer, utöver Länsstyrelsens oanmälda kontroller, genomför minst fyra besök per år och farm. I samråd med veterinär framkommer då och då förbättringsåtgärder som våra medlemmar bör fokusera på framöver. Dessa har vi samlat i ett handlingsprogram för ökad professionalisering av näringen.

Sverige har en av världens starkaste djurskyddslagstiftningar. Fokus vilar på djurens bästa där hög etik och ansvarstagande utgör centrala ledord. I jämförelse med lagar och regler kring djurskydd på EU-nivå är de svenska i många fall strängare. Det finns en rad olika myndigheter i Sverige som har ansvar för att se till att detta efterlevs, vare sig det rör grisar, hönor eller minkar.

Jordbruksverket är den centrala myndighet som har i uppgift att ansvara för frågor som handlar om djurskydd och djurhälsa. Den 1 juli 2012 trädde Jordbruksverkets nya föreskrifter för minknäring i kraft. SPR vinnlägger sig om en god relation till granskande myndigheter och tar sitt ansvar för att gemensamt hitta lösningar för att ständigt och ytterligare öka djurhälsan. Bland annat driver och finansierar näringen forskningsprojekt och SPR har också på senare år arbetat fram ett handlingsprogram kring djurvård.

Vid årsskiftet 2012/2013 trädde en ny djurskyddslag i kraft. Vi på SPR ställer oss positiva till översynen då den tidigare djurskyddslagen var mer än 20 år gammal. Den behövde uppdateras och anpassas till den verklighet vi lever i idag. Utgångspunkten bör enligt oss alltid vara att se till djurens bästa samtidigt som hänsyn tas till de premisser och villkor som de olika näringarna verkar inom.

Minkbönderna är professionella yrkesutövare inom ett verksamhetsområde som kräver stor kunskap och erfarenhet. Det är ett slitsamt arbete eftersom djuren kräver daglig tillsyn året runt. Under vissa perioder blir arbetsdagarna dessutom långa. Det ligger i lantbrukarens eget intresse att sköta djuren på ett riktigt sätt för att få bästa möjliga resultat. Ett djur som vantrivs eller mår dåligt får dålig päls. Därför är det viktigt att pälsdjuren har en lugn och ombonad tillvaro och tillräckligt med utrymme för att trivas. Utformningen av burar och lyor som idag finns på farmerna följer de regler och föreskrifter som är följden av den veterinärmedicinska forskningen och beteendeforskningen som pälsdjursuppfödningen i Skandinavien varit föremål för under flera decennier.

Uppfödarna deltar fortlöpande i utbildningskurser och har tillgång till all den forskning och veterinärmedicinska expertis som ett gott samarbete mellan de nordiska ländernas uppfödarorganisationer resulterat i.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.